Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[Li Hongxiang,Sun Jing,Li Yun,Ren Jiafeng,Li Qimeng,Shi Chenfei,He Huan,Yang Shaogui,Li Shiyin,Song Haiou]
[Abstract](408) [PDF: 1418KB](354)
[Liu Xueshi1,Jiang Ge2,Shen Hui2,Qiao Yi2,Chen Jie2,Cao Xiaohui2,Dou Yabin3,Wen Mengying3,Wan Xihe2,Wang Libao2,Li Hui2,Shen Wenjun2]
[Abstract](439) [PDF: 2257KB](384)
[Luo Wenbin,Liu Yunmin,Yang Xiaojuan,Luo Siyi,Chen Fengjun,Yu Yuesheng,Pan Kaichang,Chu Jianhan,Luo Haiyan]
[Abstract](350) [PDF: 1156KB](355)
[Xu Weizhong1,Cao Jinxin1,Jin Di2,Sun Xiang3,Zhang Xiaofeng1,Liu Lu3,Ding Weiping1]
[Abstract](368) [PDF: 2789KB](375)
[Wei Subo1,2,Zhang Shunxiang1,2,Zhu Guangli1,2,Sun Zhengyan1,2,Li Jian1,2]
[Abstract](371) [PDF: 1319KB](387)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N