2013 01 issue list
Home > 2013 01 issue list
[Tang Baoxiang1,Ren Han2]

2013 01 [Abstract](956)[PDF:569KB](1027)
[Yan Pengfei1,Yuan Qirong2]

2013 01 [Abstract](514)[PDF:855KB](383)
[Li Jian1,Mao Weihua2,Huang Guiqin1]

2013 01 [Abstract](573)[PDF:1003KB](489)
[Lu Xu1,Di Yunsong2]

2013 01 [Abstract](511)[PDF:1386KB](409)
[Yang Chao1,2,Ma Fei3,Tang Jing1,2,Han Lina1,2,Wei Shaohua2,Zhou Lin2,Zhou Jiahong1,2, Shen Jian2,Ge Xuefeng1]

2013 01 [Abstract](317)[PDF:620KB](359)
[Tian Qinqin1,2,Yan Lina2,Lu Changmei1,Li Xia2,Wei Xiaodong2,Fang Xianwen2]

2013 01 [Abstract](392)[PDF:929KB](361)
[Xue Hong1,Zheng Lianbin1,Lu Shunhua2,Bao Jinping3, Wang Yang1,Zhang Xiaorui1,Rong Wenguo1]

2013 01 [Abstract](410)[PDF:405KB](369)
[Liu Sisi1,Li Weili1,Li Guoliang1,Chen Mengling2,Zhang Genhua1,2]

2013 01 [Abstract](321)[PDF:1188KB](385)
[Liu Pengpeng1,2,Chen Xiaohui1,Zhong Liqiang1,Chen Youming1,Wang Minghua1,Pan Jianlin1]

2013 01 [Abstract](278)[PDF:545KB](359)
[Wang Jiangnan1,4,Ding Yao1,4,Lai Shanshan1,4,Chen Weibo2,Yu Decai2,Li Chaojun2,3,Xue Bin2,3]

2013 01 [Abstract](346)[PDF:769KB](356)
[Fan Dan,Shi Mudan,Yang Yunwen,Shang Guangdong]

2013 01 [Abstract](430)[PDF:544KB](396)
[Zhu Mingyuan1,Zhang Lan2]

2013 01 [Abstract](339)[PDF:648KB](382)
[Ma Qing1,2,3,Shen Jie1,2,3,Yan Yan1,Huang Minjie4]

2013 01 [Abstract](382)[PDF:993KB](477)
[Zhu Ying1,Liu Xuejun2,Zhao Jing1]

2013 01 [Abstract](328)[PDF:1364KB](375)