2013 01 issue list
Home > 2013 01 issue list
[Tang Baoxiang1,Ren Han2]

2013 01 [Abstract](786)[PDF:569KB](848)
[Yan Pengfei1,Yuan Qirong2]

2013 01 [Abstract](370)[PDF:855KB](281)
[Li Jian1,Mao Weihua2,Huang Guiqin1]

2013 01 [Abstract](439)[PDF:1003KB](363)
[Lu Xu1,Di Yunsong2]

2013 01 [Abstract](389)[PDF:1386KB](306)
[Yang Chao1,2,Ma Fei3,Tang Jing1,2,Han Lina1,2,Wei Shaohua2,Zhou Lin2,Zhou Jiahong1,2, Shen Jian2,Ge Xuefeng1]

2013 01 [Abstract](265)[PDF:620KB](258)
[Tian Qinqin1,2,Yan Lina2,Lu Changmei1,Li Xia2,Wei Xiaodong2,Fang Xianwen2]

2013 01 [Abstract](270)[PDF:929KB](266)
[Xue Hong1,Zheng Lianbin1,Lu Shunhua2,Bao Jinping3, Wang Yang1,Zhang Xiaorui1,Rong Wenguo1]

2013 01 [Abstract](252)[PDF:405KB](261)
[Liu Sisi1,Li Weili1,Li Guoliang1,Chen Mengling2,Zhang Genhua1,2]

2013 01 [Abstract](241)[PDF:1188KB](275)
[Liu Pengpeng1,2,Chen Xiaohui1,Zhong Liqiang1,Chen Youming1,Wang Minghua1,Pan Jianlin1]

2013 01 [Abstract](209)[PDF:545KB](254)
[Wang Jiangnan1,4,Ding Yao1,4,Lai Shanshan1,4,Chen Weibo2,Yu Decai2,Li Chaojun2,3,Xue Bin2,3]

2013 01 [Abstract](252)[PDF:769KB](258)
[Fan Dan,Shi Mudan,Yang Yunwen,Shang Guangdong]

2013 01 [Abstract](268)[PDF:544KB](292)
[Zhu Mingyuan1,Zhang Lan2]

2013 01 [Abstract](251)[PDF:648KB](263)
[Ma Qing1,2,3,Shen Jie1,2,3,Yan Yan1,Huang Minjie4]

2013 01 [Abstract](282)[PDF:993KB](334)
[Zhu Ying1,Liu Xuejun2,Zhao Jing1]

2013 01 [Abstract](236)[PDF:1364KB](282)