2013 01 issue list
Home > 2013 01 issue list
[Tang Baoxiang1,Ren Han2]

2013 01 [Abstract](860)[PDF:569KB](928)
[Yan Pengfei1,Yuan Qirong2]

2013 01 [Abstract](452)[PDF:855KB](338)
[Li Jian1,Mao Weihua2,Huang Guiqin1]

2013 01 [Abstract](521)[PDF:1003KB](435)
[Lu Xu1,Di Yunsong2]

2013 01 [Abstract](458)[PDF:1386KB](353)
[Yang Chao1,2,Ma Fei3,Tang Jing1,2,Han Lina1,2,Wei Shaohua2,Zhou Lin2,Zhou Jiahong1,2, Shen Jian2,Ge Xuefeng1]

2013 01 [Abstract](294)[PDF:620KB](306)
[Tian Qinqin1,2,Yan Lina2,Lu Changmei1,Li Xia2,Wei Xiaodong2,Fang Xianwen2]

2013 01 [Abstract](350)[PDF:929KB](312)
[Xue Hong1,Zheng Lianbin1,Lu Shunhua2,Bao Jinping3, Wang Yang1,Zhang Xiaorui1,Rong Wenguo1]

2013 01 [Abstract](333)[PDF:405KB](324)
[Liu Sisi1,Li Weili1,Li Guoliang1,Chen Mengling2,Zhang Genhua1,2]

2013 01 [Abstract](286)[PDF:1188KB](331)
[Liu Pengpeng1,2,Chen Xiaohui1,Zhong Liqiang1,Chen Youming1,Wang Minghua1,Pan Jianlin1]

2013 01 [Abstract](252)[PDF:545KB](306)
[Wang Jiangnan1,4,Ding Yao1,4,Lai Shanshan1,4,Chen Weibo2,Yu Decai2,Li Chaojun2,3,Xue Bin2,3]

2013 01 [Abstract](305)[PDF:769KB](309)
[Fan Dan,Shi Mudan,Yang Yunwen,Shang Guangdong]

2013 01 [Abstract](357)[PDF:544KB](350)
[Zhu Mingyuan1,Zhang Lan2]

2013 01 [Abstract](295)[PDF:648KB](321)
[Ma Qing1,2,3,Shen Jie1,2,3,Yan Yan1,Huang Minjie4]

2013 01 [Abstract](337)[PDF:993KB](410)
[Zhu Ying1,Liu Xuejun2,Zhao Jing1]

2013 01 [Abstract](285)[PDF:1364KB](328)