2013 01 issue list
Home > 2013 01 issue list
[Tang Baoxiang1,Ren Han2]

2013 01 [Abstract](733)[PDF:569KB](782)
[Yan Pengfei1,Yuan Qirong2]

2013 01 [Abstract](336)[PDF:855KB](243)
[Li Jian1,Mao Weihua2,Huang Guiqin1]

2013 01 [Abstract](385)[PDF:1003KB](321)
[Lu Xu1,Di Yunsong2]

2013 01 [Abstract](321)[PDF:1386KB](269)
[Yang Chao1,2,Ma Fei3,Tang Jing1,2,Han Lina1,2,Wei Shaohua2,Zhou Lin2,Zhou Jiahong1,2, Shen Jian2,Ge Xuefeng1]

2013 01 [Abstract](245)[PDF:620KB](228)
[Tian Qinqin1,2,Yan Lina2,Lu Changmei1,Li Xia2,Wei Xiaodong2,Fang Xianwen2]

2013 01 [Abstract](242)[PDF:929KB](226)
[Xue Hong1,Zheng Lianbin1,Lu Shunhua2,Bao Jinping3, Wang Yang1,Zhang Xiaorui1,Rong Wenguo1]

2013 01 [Abstract](229)[PDF:405KB](231)
[Liu Sisi1,Li Weili1,Li Guoliang1,Chen Mengling2,Zhang Genhua1,2]

2013 01 [Abstract](226)[PDF:1188KB](244)
[Liu Pengpeng1,2,Chen Xiaohui1,Zhong Liqiang1,Chen Youming1,Wang Minghua1,Pan Jianlin1]

2013 01 [Abstract](188)[PDF:545KB](226)
[Wang Jiangnan1,4,Ding Yao1,4,Lai Shanshan1,4,Chen Weibo2,Yu Decai2,Li Chaojun2,3,Xue Bin2,3]

2013 01 [Abstract](226)[PDF:769KB](219)
[Fan Dan,Shi Mudan,Yang Yunwen,Shang Guangdong]

2013 01 [Abstract](240)[PDF:544KB](253)
[Zhu Mingyuan1,Zhang Lan2]

2013 01 [Abstract](218)[PDF:648KB](227)
[Ma Qing1,2,3,Shen Jie1,2,3,Yan Yan1,Huang Minjie4]

2013 01 [Abstract](235)[PDF:993KB](301)
[Zhu Ying1,Liu Xuejun2,Zhao Jing1]

2013 01 [Abstract](219)[PDF:1364KB](250)