2014 01 issue list
Home > 2014 01 issue list
[Ji Genlin,Zhao Bin]

2014 01 [Abstract](777)[PDF:1327KB](14157)
[Zhu Yanqin,Wang Qinqin,Wang Tingting,Luo Xizhao]

2014 01 [Abstract](381)[PDF:1125KB](576)
[Chen Lijie1,Zhang Yingzhou1,2,Fu Wei1]

2014 01 [Abstract](356)[PDF:1331KB](431)
[Huang Haili1,2,Wang Xiaonan2]

2014 01 [Abstract](339)[PDF:1411KB](469)
[Li Hongwei1,2,Ye Feiyue1,2,Gu Chunsheng1,2,Yu Zhimin1,2,Jing Zhengjun1,2]

2014 01 [Abstract](321)[PDF:1048KB](438)
[Ju Xunguang1,Shao Xiaogen1,Bao Rong1,Xu Delan2,Wan Haiying1]

2014 01 [Abstract](485)[PDF:1317KB](475)
[Shao Xiaogen1,Ju Xunguang1,Hu Juxin1,Ma Zhongwei2]

2014 01 [Abstract](297)[PDF:1090KB](582)
[Zhao Bin,Ji Genlin,Qu Weiguang,Gu Yanhui]

2014 01 [Abstract](302)[PDF:1374KB](425)
[Wang Xiaobin,Li Chen,Shi Bi,Yang Zhe]

2014 01 [Abstract](305)[PDF:1385KB](412)
[Li Zhiyuan,Zhu Qiuzhi,Wu Yongkun,Tang Zhenyu,Hu Huaming]

2014 01 [Abstract](364)[PDF:1632KB](489)
[Xu Bo1,2,Peng Zhiping1,2,Chen Ke1,Zhu Xingtong1]

2014 01 [Abstract](335)[PDF:1917KB](434)
[Zhao Chao,Lü Zheng]

2014 01 [Abstract](283)[PDF:957KB](377)
[Li Youfeng1,Li Qinfeng2,3,Liu Yuxia4,Zhou Xiaofeng3]

2014 01 [Abstract](287)[PDF:1085KB](367)
[Yue Baoling,Zhang Gongxuan,Li Chen,He Dinglong]

2014 01 [Abstract](411)[PDF:1273KB](756)
[Wang Yan1,Qian Chen1,Ding Jingjing1,2,Chen Ya1,Liu Jiaxiuyu1, Ding Yuhua3,Zhu Lifeng1,Chang Qing1]

2014 01 [Abstract](406)[PDF:967KB](453)
[Xia Wenjun,Yuan Yahui,He Xiaolie,Li Peng,Yan Jie,Zhou Kaiya]

2014 01 [Abstract](324)[PDF:950KB](379)
[Zhao Yunxia1,Tao Mingxuan1,Guo Yongyue1,Xing Jia1,Chen Guangyu2,Gong Lianxia1]

2014 01 [Abstract](368)[PDF:1049KB](426)
[Chang Zhiyang1,Wang Jian1,2,Bai Shibiao1,2,Zhang Zhigang1]

2014 01 [Abstract](693)[PDF:1274KB](690)