2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](252)[PDF:1010KB](353)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](212)[PDF:1322KB](349)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](203)[PDF:1451KB](340)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](210)[PDF:969KB](203)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](209)[PDF:1079KB](321)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](202)[PDF:1138KB](322)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](175)[PDF:1378KB](229)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](195)[PDF:1037KB](218)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](184)[PDF:1929KB](213)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](198)[PDF:1058KB](235)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](221)[PDF:1167KB](293)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](216)[PDF:1046KB](258)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](222)[PDF:948KB](220)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](251)[PDF:1046KB](207)