2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](403)[PDF:1010KB](513)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](315)[PDF:1322KB](475)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](319)[PDF:1451KB](490)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](327)[PDF:969KB](331)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](333)[PDF:1079KB](470)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](346)[PDF:1138KB](506)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](281)[PDF:1378KB](382)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](332)[PDF:1037KB](380)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](290)[PDF:1929KB](345)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](318)[PDF:1058KB](372)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](385)[PDF:1167KB](452)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](330)[PDF:1046KB](409)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](348)[PDF:948KB](356)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](361)[PDF:1046KB](350)