2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](548)[PDF:1010KB](598)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](386)[PDF:1322KB](533)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](373)[PDF:1451KB](569)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](361)[PDF:969KB](389)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](433)[PDF:1079KB](596)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](423)[PDF:1138KB](597)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](320)[PDF:1378KB](444)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](399)[PDF:1037KB](490)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](341)[PDF:1929KB](410)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](396)[PDF:1058KB](439)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](460)[PDF:1167KB](509)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](381)[PDF:1046KB](488)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](444)[PDF:948KB](425)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](439)[PDF:1046KB](397)