2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](577)[PDF:1010KB](621)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](412)[PDF:1322KB](552)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](395)[PDF:1451KB](593)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](374)[PDF:969KB](409)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](494)[PDF:1079KB](631)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](456)[PDF:1138KB](619)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](336)[PDF:1378KB](463)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](416)[PDF:1037KB](520)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](359)[PDF:1929KB](426)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](422)[PDF:1058KB](460)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](485)[PDF:1167KB](531)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](395)[PDF:1046KB](522)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](480)[PDF:948KB](450)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](459)[PDF:1046KB](412)