2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](433)[PDF:1010KB](543)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](335)[PDF:1322KB](488)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](330)[PDF:1451KB](514)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](336)[PDF:969KB](348)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](358)[PDF:1079KB](503)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](364)[PDF:1138KB](534)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](293)[PDF:1378KB](399)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](346)[PDF:1037KB](409)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](301)[PDF:1929KB](356)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](345)[PDF:1058KB](396)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](406)[PDF:1167KB](465)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](345)[PDF:1046KB](426)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](371)[PDF:948KB](375)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](386)[PDF:1046KB](364)