2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](350)[PDF:1010KB](459)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](272)[PDF:1322KB](419)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](272)[PDF:1451KB](423)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](281)[PDF:969KB](284)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](293)[PDF:1079KB](402)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](293)[PDF:1138KB](436)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](240)[PDF:1378KB](319)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](290)[PDF:1037KB](315)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](250)[PDF:1929KB](290)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](282)[PDF:1058KB](331)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](329)[PDF:1167KB](395)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](307)[PDF:1046KB](360)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](289)[PDF:948KB](302)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](333)[PDF:1046KB](298)