2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](281)[PDF:1010KB](406)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](230)[PDF:1322KB](376)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](221)[PDF:1451KB](382)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](232)[PDF:969KB](240)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](237)[PDF:1079KB](357)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](237)[PDF:1138KB](370)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](200)[PDF:1378KB](275)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](218)[PDF:1037KB](261)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](201)[PDF:1929KB](241)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](232)[PDF:1058KB](280)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](254)[PDF:1167KB](336)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](260)[PDF:1046KB](308)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](252)[PDF:948KB](256)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](283)[PDF:1046KB](244)