2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](617)[PDF:1010KB](655)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](443)[PDF:1322KB](580)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](416)[PDF:1451KB](629)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](395)[PDF:969KB](435)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](579)[PDF:1079KB](685)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](508)[PDF:1138KB](646)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](363)[PDF:1378KB](489)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](445)[PDF:1037KB](554)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](385)[PDF:1929KB](466)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](462)[PDF:1058KB](489)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](522)[PDF:1167KB](561)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](425)[PDF:1046KB](584)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](528)[PDF:948KB](493)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](511)[PDF:1046KB](452)