2014 04 issue list
Home > 2014 04 issue list
[Ma Mimi,Wu Jiandong]

2014 04 [Abstract](466)[PDF:1010KB](573)
[Hao Hui,He Xiangdong,Guo Dongmei]

2014 04 [Abstract](363)[PDF:1322KB](511)
[Ding Ran,Wang Jiawei,Ma Qingyu]

2014 04 [Abstract](351)[PDF:1451KB](547)
[Lu Xu1,Huang Hongxia2]

2014 04 [Abstract](350)[PDF:969KB](370)
[Zhang Li1,Qiao Chu1,Liu Guoxing2,Huang Cheng1]

2014 04 [Abstract](387)[PDF:1079KB](553)
[Xie Bin1,Li Yonglan2, Zheng Lianbin3,Ba Derihu1,Feng Chenlu2]

2014 04 [Abstract](395)[PDF:1138KB](564)
[Xu Jianfeng1,Sheng Weigan2,Peng Wanxin2]

2014 04 [Abstract](306)[PDF:1378KB](425)
[Yuan Jun,Ruan Ming,Chen Jing,Zhou Yiqian]

2014 04 [Abstract](367)[PDF:1037KB](454)
[Xu Ye,Liu Qing,Chen Xi,Xu Guohua]

2014 04 [Abstract](313)[PDF:1929KB](392)
[Zhang Hui1,Guan Weihua1,Sun Tao2]

2014 04 [Abstract](365)[PDF:1058KB](419)
[Kang Xiaofeng,Shao Xiaogen]

2014 04 [Abstract](431)[PDF:1167KB](489)
[Zhou Feng1,Zhu Junwu1,Tong Lin1,2,Chen Weicong3,Chen Bo1]

2014 04 [Abstract](364)[PDF:1046KB](455)
[Xu Xiaoju,Tang Xiang,Huang Weiyong]

2014 04 [Abstract](412)[PDF:948KB](398)
[165-]
[]

2014 04 [Abstract](406)[PDF:1046KB](385)