Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[]
[Abstract](14) [PDF: 781KB](22)
[Gong Lejun1,Zhang Lipeng1,Li Yuxi1,Wu Xianghui1,Gao Zhihong2,Pan Chuandi2,Yang Geng1]
[Abstract](9) [PDF: 2876KB](4)
[Liang Xingxing1,Huang Kuihua1,Ma Yang1,Chen Chao1,Sun Boliang1,Ma Hao2,Zhang Guangping3,Huang Honglan1]
[Abstract](4) [PDF: 854KB](6)
[Jia Yufu1,Hu Shenghong2,Liu Wenping1,Wang Chao2,Xiang Shucheng2]
[Abstract](5) [PDF: 2718KB](4)
[Fang Sitong,Wang Lijun,Gao Min,Qian Rongtao,Chen Xueyi,Shen Liming,Zhang Lidan,Liu Richeng,Wang Qiong]
[Abstract](4) [PDF: 3683KB](5)
[Peng Qiwen,Wang Yisong,Yu Xiaoming,Liu Manyi,Xu Fangjing]
[Abstract](3) [PDF: 1064KB](4)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Chen guoxiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N