Intro
    Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition) is a comprehensive natural science academic journal sponsored by Nanjing Normal University. Its International Standard Serial Number is ISSN 1001-4616, its China Uniform Serial Number is CN32-1239/N, and its International......
Current Issue
Publication
CONTENTS
[0-]
[]
[Abstract](0)
[Yan Yunyang1,2,Zhu Xiaoyu1,2,Liu Yi’an2,Gao Shangbing1]
[Abstract](143) [PDF: 2944KB](131)
[Zhang Jie1,Yang Zhonglin2,Huang Heyong1,Meng Xiangtian1,Huang Yubiao1]
[Abstract](82) [PDF: 2197KB](78)
[Tian Qian,Cao Runyi,Wang Fangfang,Dong Jiajie,Ke Min,Lu Shan,Liu Ping]
[Abstract](59) [PDF: 2014KB](69)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  WANG Jian

 • Associate Editors-in-Chief:

  Lu Bingxin Gao Hongjun

 • Editedand by:

  Editorial Department of Journal of Nanjing University of Science and Technology

 • Address:

  122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Post Code:   Tel:

  210097          025-83598632

 • Tel:         Site:

  025-83598632    xuebao.njnu.edu.cn

 • ISSN:        CN:

  1001-4616       32-1239/N