2014 02 issue list
Home > 2014 02 issue list
[Zhou Ting,Gao Tingting,Sun Hongfang,Pan Feiyan,He Linfeng,Guo Zhigang]

2014 02 [Abstract](406)[PDF:2007KB](901)
[Dai Lixia,Mu Huichao]

2014 02 [Abstract](546)[PDF:862KB](495)
[Li Pengcheng,Zeng Yumin,Zhang Meng]

2014 02 [Abstract](332)[PDF:1766KB](611)
[Chen Long,Zhao Yanmei,Zhang Ning]

2014 02 [Abstract](314)[PDF:1003KB](774)
[Yu Yili1,Tang Jian1,2,Ying Yeqi1,Huang Mengmeng1,Cheng Jie1,Shen Xiangru1,Shen Yongmiao1]

2014 02 [Abstract](379)[PDF:909KB](477)
[Wang Cheng1,Cui Wenwen1,Shao Jingling1,2,Zhu Xiaolei1,Lu Xiaohua1]

2014 02 [Abstract](272)[PDF:1687KB](385)
[Zhou Nannan,Yang Zhen,Luo Liyun,Song Fei,Bai Min,Cao Xiangrong]

2014 02 [Abstract](381)[PDF:2118KB](382)
[Li Min,Chen Xi,Ma Zhuo,Wu Dandan,Ni Ping,Zhai Sulan,Li Ping,Zou Meijuan,Wang Xuerong]

2014 02 [Abstract](377)[PDF:1168KB](370)
[Zou Yang,Wang Wei,Wen Chuanjun]

2014 02 [Abstract](295)[PDF:2225KB](493)
[Zheng Mingxia1,Zheng Lianbin2,Yang Qian1,Zhou Haole1,Zhang Sanrun1,Buren Qiqige1]

2014 02 [Abstract](337)[PDF:1004KB](544)
[Zhu Caiyun,Huang Cuixiang,Yu Wei,Wang Zhongya,Yang Jinjin,Xu Panpan,Xu Chun,Ji Qin]

2014 02 [Abstract](345)[PDF:1649KB](438)
[Wu Yong1,2,Wang Meizhen3]

2014 02 [Abstract](418)[PDF:1304KB](659)