2016 01 issue list
Home > 2016 01 issue list
[Tang Baoxiang1,Ren Han2]

2016 01 [Abstract](742)[PDF:1226KB](744)
[Yang Xingdong,Liu Shihui,Tu Yuanyuan]

2016 01 [Abstract](478)[PDF:999KB](461)
[Zhang Kangqun,Li Yuchen]

2016 01 [Abstract](487)[PDF:1021KB](585)
[Cang Dingbang1,Yan Shoufeng1,Chen Cang2,Xu Lu1]

2016 01 [Abstract](362)[PDF:1014KB](444)
[Zhang Sibao1,Xi Xiaozhong2]

2016 01 [Abstract](481)[PDF:1041KB](448)
[Wei Chunmiao,Pang Jianhua,Lu Shuangyang,Hui Jing]

2016 01 [Abstract](443)[PDF:1000KB](488)
[Fan Wenjian1,Gu Minfen12,Ma Qingyu1,Wang Fang2]

2016 01 [Abstract](463)[PDF:1306KB](443)
[Wang Qian,Pan Wang,Li Wei,Xiao Zhiyi,Pan Lili,Xu Guanglin]

2016 01 [Abstract](448)[PDF:2165KB](731)
[Guo Yu1,Xu Wen2,Tian Jie1,Huang Cheng1]

2016 01 [Abstract](508)[PDF:1160KB](471)
[Zhang Xinghua1,Zheng Lianbin1,Yu Keli1,Bao Jinping2,Li Yonglan3,Tian Jinyuan1,Song Xue1,Ni Xiaolu3]

2016 01 [Abstract](385)[PDF:977KB](638)
[Kang Jingjing1,Li Guilan2,Wang Qi2,Yin Zhimin2]

2016 01 [Abstract](417)[PDF:1190KB](689)
[Dai Ranpo1,Xie Yong2,Ma Qingyu1]

2016 01 [Abstract](506)[PDF:1195KB](886)