2016 01 issue list
Home > 2016 01 issue list
[Tang Baoxiang1,Ren Han2]

2016 01 [Abstract](1189)[PDF:1226KB](1136)
[Yang Xingdong,Liu Shihui,Tu Yuanyuan]

2016 01 [Abstract](686)[PDF:999KB](631)
[Zhang Kangqun,Li Yuchen]

2016 01 [Abstract](620)[PDF:1021KB](763)
[Cang Dingbang1,Yan Shoufeng1,Chen Cang2,Xu Lu1]

2016 01 [Abstract](486)[PDF:1014KB](566)
[Zhang Sibao1,Xi Xiaozhong2]

2016 01 [Abstract](606)[PDF:1041KB](597)
[Wei Chunmiao,Pang Jianhua,Lu Shuangyang,Hui Jing]

2016 01 [Abstract](561)[PDF:1000KB](623)
[Fan Wenjian1,Gu Minfen12,Ma Qingyu1,Wang Fang2]

2016 01 [Abstract](636)[PDF:1306KB](626)
[Wang Qian,Pan Wang,Li Wei,Xiao Zhiyi,Pan Lili,Xu Guanglin]

2016 01 [Abstract](569)[PDF:2165KB](895)
[Guo Yu1,Xu Wen2,Tian Jie1,Huang Cheng1]

2016 01 [Abstract](696)[PDF:1160KB](653)
[Zhang Xinghua1,Zheng Lianbin1,Yu Keli1,Bao Jinping2,Li Yonglan3,Tian Jinyuan1,Song Xue1,Ni Xiaolu3]

2016 01 [Abstract](530)[PDF:977KB](874)
[Kang Jingjing1,Li Guilan2,Wang Qi2,Yin Zhimin2]

2016 01 [Abstract](537)[PDF:1190KB](989)
[Dai Ranpo1,Xie Yong2,Ma Qingyu1]

2016 01 [Abstract](844)[PDF:1195KB](1376)